Mateřská škola Tuchoměřice
Mateřská školaTuchoměřice

Nová služba rodičům - zasílání informací a aktualit e-mailem

Přihlášení na této stránce

Aktuálně

PROVOZ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19

 

 • Škola zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby 

 

 • Škola průběžně dětem i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny.
 • Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • Od dětí se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.

 

 • Od 1. září 2020 se předpokládá zavedení plošné povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest (dále jen „rouška“) ve vnitřních veřejných prostorách – dospělí v šatnách školy, při styku s učitelem, popřípadě ve třídě MŠ.
 • Doporučuje se, aby byl pobyt zákonných zástupců dětí a dalších osob uvnitř budovy škol omezen, pokud to lze.
 • U vstupu do budovy školy, v každé oddělení jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.

 

 • Pokud je zaměstnanec školy v rizikové skupině, může podle svého uvážení pro svoji ochranu používat roušku či jinou ochranu nosu a úst s vyšším stupněm ochrany nebo respirátor a zachovávat sociální distanci.

 

 • Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

 

 • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěno do budovy školy; v případě, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
 • příznaky jsou patrné již při příchodu do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu /rouška, izolace, info. rodič/
 • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy.
 • V izolaci pobývá dítě až do doby převzetí zákonným zástupcem
 • Rodič dítěti zajistí pro tyto účely jednu roušku- v sáčku v šatně.
 • Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 

V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti8 je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37 °C.

 

 • Dítěti (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. / lékařské potvrzení/

 

 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole…
 • Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy. Prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku distančním způsobem. Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. U dětí mateřských škol se povinnost týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
 • Pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
 • Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí u škol a školských zařízení veřejných zřizovatelů následující:
 • V mateřských školách stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem.

 

 • Školní stravování se může poskytovat za níže uvedených doporučení, pokud nestanoví KHS nebo MZd jinak:
 • V rámci možností školy zajistit oddělení či co nejmenší kontakt různých skupin.
 • Hygiena a úklid podle stanovených pravidel.
 • Důraz na nutnost mytí ( dezinfekci) rukou před odebráním stravy.
 • Neumožnit samoobslužný výdej.

 

Aktuálně

Rychlý kontakt

Telefon třídy :

 • Berušky: 220 951 284 
 • Rybičky: 220 951 275
 • Motýlci:  220 951 253 
 • 725 537 090

Kontakt ředitelka: 

Petra Nosková

Vedoucí školní jídelny:

Hana Baďoučková

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31