Mateřská škola Tuchoměřice
Mateřská školaTuchoměřice

Platby

Úplata za předškolní vzdělávání

 Mateřská  škola TUCHOMĚŘICE, okres-Praha-západ, příspěvková organizace

 

Platnost od 01.01.2023

 

Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, jsou stanovena následující pravidla:

  1. Dětem, které chodí do posledního ročníku MŠ / děti starší pěti let/ se poskytuje vzdělávání bezúplatně. V případě odkladu školní docházky se školné neplatí.
  2. Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období 1.9.2022 do 31.8.2023 stanovena na  650,- Kč měsíčně (vyhláška č. 14, § 6, odst.2).
  3. Úplata je splatná do 15. předešlého měsíce. Platba se provádí trvalým příkazem na účet školy.
  4. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhláška č. 14, § 6, odst. 3).
  5. Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost potvrzením o přiznání sociálního příplatku.
  6. O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon, § 164, odst. a).           
  7. Úplata za předškolní vzdělávání je zákonnou platbou (pokud není vydáno rozhodnutí o osvobození). Jestliže opakovaně nebude uhrazena ve stanoveném termínu a rodiče si nedohodnou s ředitelkou školy jiný termín, může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do mateřské školy (školský zákon, § 35, odst. d).
  8. Úplata za předškolní vzdělávání v měsíci červenci a srpnu bude následující: upravená dle rozsahu provozu

 

V Tuchoměřicích 01.01.2023                                

Petra Nosková

ředitelka školy                        

   

Rodiče jsou povinni včas zaplatit školné a stravné do 15. dne předešlého měsíce zálohově, vyúčtování během července.

První platba do 01.01.2023

Platba bankovním převodem / 10 měsíců / na účet školy.

MŠ záloha na měsíc - stravné 1100 Kč + školné 650 Kč

Číslo účtu : 2801417470/2010

Variabilní symbol: u vedoucí školní jídelny po vyplnění přihlášky ke stravování

Přihláška ke stravování: stravovani/prihlaska-ke-stravovani/

Variabilní symbol přidělí vedoucí ŠJ při přihlášení strávníka a je neměnný po celou dobu, kdy strávník navštěvuje MŠ a posléze ZŠ. Do poznámky prosíme o uvedení celého jména strávníka.

Objednávání stravy je nutné přes internet , kde budete mít přehled o přihlášení a odhlášení obědů, stavu financí na účtu, měsíční vyúčtování stravy.

 

Baďoučková Hana, Tel.: 725 529 689 

E-mail: jidelna@mstuchomerice.cz

Objednání stravy: www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni

 

Přihlašování a odhlašování stravy

  • Odhlášení na následující den je možné den předem do 13:30 hodin, včetně sobot, nedělí a státních svátků.
  • Přístup k přihlášení je na www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni

Kontakty školní jídelna:

mobil: 725 529 689  paní Baďoučková, vedoucí ŠJ

e-mail: jidelna@mstuchomerice.cz